Güncel mevzuat :

adbee

adbee Yazdı...LIMITED SIRKETI KURACAGIM SAHSI VERGI BORCUMDAN ETKILENIR MI

06 Mayıs 2019 Bu içerik 2.966 kez okundu.

ŞAHIS BORCU İÇİN ŞİRKETTE HACİZ UYGULANABİLİLR Mİ ?

TTK m.145: Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilânçosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilirler.
Şahsi borçlar için şirket doğrudan sorumlu olmaz . Ancak, Şahsi borçlar için borçlunun menkul gayrimenkul hak ve alacakları haczedilebilir.

Bu nedenle borçlunun bir şirketteki hissesi de haklarından sayıldığından o şirketin hisseleri haczedilebilir ve menkul mallar gibi haczin kesinleşmesinden itibaren icra marifetiyle açık artırma sureti ile satılabilir. Bu aşamada şirketin sahip olduğu mal veya haklar haczedilmez. Ancak o şirketten olan alacaklar (kar payı ve benzeri ) haczedilebilir. Başka bir değişle hakedişler haczedilmez. Ama o şirketin ortaklara dagıtacağı kâra haciz uygulanabilir.
Ancak açık artırma ile şirket hisseleri satın alınınca şirketteki ortaklık hakları kalmayacaktır.
Şirket Ortağının şirketteki kar payının haczi ile alacağını kar payından tahsil edebilir. TTK m.145: Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilânçosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilirler. Şirket tarafından ortağa bir ücret ödenmesi söz konusu ise bu ücretin haczi ile alacaklı alacağını tahsil edebilir. TTK m.144: Kanunda aksine hüküm olmadıkça, ortakların koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri dolayısıyla kendilerine ücret verilmesi şirket mukavelesiyle kabul olunabilir.

Müvekkil şirketten ücret almakta olan bir ortağınız söz konusu ise ¼ ünün icra dosyasına yatırılması gerekmektedir (Yargıtayın, ücretin haczi için 89/1 gönderilebileceği yönünde kararları mevcuttur ) Ücret alacağı olmayan bir ortak söz konusu ise ihbarnameye cevapta ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Ortağın şirketteki payını (hissesini) haczettirebilir (İİK m.94).

Fakat haczedilmiş olan, ortağa ait bu hisse: TTK m.522: Ortaklardan birinin iflâsı halinde iflâs idaresi en az altı ay önce ihbar etmek şartıyla şirketin feshini isteyebilir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı da ayni hakka sahiptir. Alacaklının, ortağın şirketteki payından alacağını tahsili için şirketin feshini istemesi ve böylece tasfiye payından tahsilat yapması gerekmektedir.

Dolayısıyla haciz ihbarnamesine verilecek cevapta “haczin ortağın hissesine ve şirket pay defterine işlendiğinin” bildirilmesi yeterlidir.
Etiketler : muhasebe vergi borc

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle

Arşiv

Online Üyeler

    Online üye yok !

Bülten Kayıt

b